Od 24 października do 3 listopada br. we wspólnocie pod wezwaniem  św. Bernarda w Lądzie nad Wartą, odbywała się wizytacja, którą przeprowadził ks. inspektor Marek Chmielewski. Do lądzkiej „alma mater” przynależą także dom wychowawczo- resocjalizacyjny w Poznaniu oraz parafia w Kowalewie.

Ks. inspektor przez pierwsze dni odbywał spotkania osobiste ze współbraćmi „w duchu służby i braterskiej jedności”. Spotkał się także z radą domu, pracownikami oraz młodzieżą w oratorium. Przyglądał się także obserwancji zakonnej (sposobu zachowania) tejże wspólnoty. Kształtował opinię o świadectwie życia konsekrowanego, gorliwości apostolskiej w pracy duszpasterskiej, troskliwości o wzrost powołań oraz sytuacji materialnej. Swoje uwagi oraz obserwacje przekazał na podsumowaniu wizytacji, odczytując rzetelnie przygotowany protokół.

Ważnymi elementami pobytu ks. inspektora było wręczenie legitymacji klerykom – studentom pedagogiki resocjalizacyjno- opiekuńczej na UKSW oraz kwartalny dzień skupienia, który miał miejsce 2 listopada. Został on poprowadzony przez ks. inspektora. W swoich konferencjach ks. inspektor nawiązywał do nawrócenia, którego należy pragnąć i do istoty ducha rodzinnego w tradycji salezjańskiej.

Wizytacja zakończyła się 3 listopada wieczorem po wspólnej modlitwie i prezentacji protokołu ks. inspektora.

kl. Damian Okroj SDB