Zdj_005W dniu 15 listopada 2016 roku, w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr Zbigniewa Condera SDB, wykładowcy i wychowawcy z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. Przedstawiona do oceny dysertacja nosiła tytuł „Starotestamentalny kontekst opisów cudownych uwolnień w Dziejach Apostolskich”.

Rozprawa doktorska została napisana w Instytucie Nauk Biblijnych WT UAM pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mieczysława Mikołajczaka, natomiast jej recenzentami byli o. prof. Tomasz M. Dąbek OSB z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży z WT UAM w Poznaniu. Obrona pracy odbyła się przed komisją pod przewodnictwem o. prof. dr hab. Ryszarda Sikory OFM – WT UAM w Poznaniu. Przebiegała według schematu przyjętego dla procedury uzyskania przez kandydata tytułu naukowego doktora. Przewodniczący komisji po przywitaniu wszystkich uczestników obrony, oddał głos promotorowi pracy, który przedstawił życiorys naukowy doktoranta. Skoncentrował się w nim zwłaszcza na poszczególnych etapach rozwoju naukowego ks. Condera, zarówno w ramach formacji w Zgromadzeniu Salezjańskim (nowicjat w Swobnicy, studia z zakresu filozofii w Kutnie Woźniakowie, asystencja w Weronie, studia teologiczne w Turynie i Lądzie, magisterium na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie), jak i późniejszych studiach specjalistycznych, które odbył on na WT UAM w Poznaniu. Ksiądz Zbigniew Conder SDB uzyskał na tej uczelni tytuł licencjata teologii na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Kantego Pytla.
Następnie doktorant dokonał prezentacji swojej rozprawy poczynając od jej struktury, bazy źródłowej, po przedstawienie tez badawczych i ostatecznych wniosków. Kolejnym punktem były wypowiedzi recenzentów pracy, którzy ustosunkowali się do przygotowanej dysertacji.Obaj recenzenci podkreślili, że przedstawiona do oceny praca, jest napisana jest w sposób dojrzały merytorycznie, metodologicznie i formalnie, oraz stanowi samodzielne i poważne osiągnięcie naukowe w pełni odpowiadające wymaganiom stawianym rozprawom doktorskim. Recenzenci sformułowali także pytania, na które odpowiadał ks. Conder. W dalszej części pojawiło się kilka pytań ze strony członków komisji. Po zakończeniu odpowiedzi, w czasie których doszło do ciekawych dyskusji, nie tylko na gruncie teologii biblijnej, ale i historii starożytnej, nastąpiła przerwa na zamknięte obrady komisji. Po jej zakończeniu przewodniczący o. prof. dr hab. Ryszard Sikora OFM zakomunikował wszystkim uczestnikom publicznej obrony, iż komisja podjęła jednogłośnie uchwałę o przedstawieniu na najbliższej Radzie Wydziału Teologicznego UAM wniosku o przyznanie ks. Zbigniewowi Conderowi SDB tytułu naukowego doktora nauk teologicznych.
Obrona doktoratu zgromadziła oprócz komisji licznych gości. Wśród rodziny i przyjaciół ks. Zbigniewa należy wymienić zwłaszcza jego rodziców oraz brata ks. Krzysztofa Condera, kapłana archidiecezji szczecińsko –kamieńskiej. Obecni byli także salezjanie z ks. inspektorem Romanem Jachimowiczem SDB, ks. wikariuszem inspektora Adamem Popławskim SDB, ks. rektorem Mariuszem Chamarczukiem SDB na czele. Reprezentowane były nasze wspólnoty z Lądu, Poznania i Piły. Ksiądz inspektor gratulując ks. Zbigniewowi Conderowi SDB pokonania kolejnego szczebla w rozwoju naukowym, podkreślił, iż jego sukces cieszy Inspektorię św. Wojciecha i jest świadectwem solidnej formacji naszych współbraci, żywo obecnych w środowisku naukowym w Polsce i na świecie.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB

źródło: pila.salezjanie.pl