dsc_0625W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu odbyło się VI Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne, pod hasłem: „Pasja jako punkt wyjścia do budowania konstruktywnych relacji wychowawczych w resocjalizacji nieletnich”.

Tegoroczne sympozjum odbyło się w piątek 18 listopada. Zgromadziło blisko 100 osób, którym leży na sercu wychowanie młodego człowieka. Oczywiście, nie mogło zabraknąć salezjanów wraz z pracownikami ośrodków wychowawczych m.in. z Poznania, Rzepczyna czy Szczecina. Obecni byli również alumni WSD TS w Lądzie nad Wartą, studenci pedagogiki resocjalizacyjnej, którzy przygotowują się do pracy z trudną młodzieżą. Oprócz wspomnianych powyżej przedstawicieli poszczególnych placówek resocjalizacyjnych, obecni byli także pracownicy MOW z Trzebieży, oraz zakładu poprawczego w Witkowie.

Uroczystego rozpoczęcia sympozjum dokonał gospodarz miejsca ks. Wiesław Psionka SDB – dyrektor MOW w Trzcińcu. Przedpołudniową sesję, której przewodniczył ks. Tomasz Kościelny SDB (główny inicjator trzcinieckich spotkań), rozpoczęło wystąpienie ks. prof. Zbigniewa Formelli SDB z UPS w Rzymie, który przedstawił pasję jako wykorzystanie potencjałów wychowawcy i wychowanka w procesie resocjalizacji. Referent zwrócił szczególną uwagę na pozytywne cechy wychowawcy oraz na znaczenie moralnego i intelektualnego dobra wychowanka, które powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Aspekt emocji, stereotypów i uprzedzeń w pierwszym kontakcie z wychowankiem przedstawił w swoim referacie prof. Alessandro Ricci z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Natomiast praktyczną realizację pasji, na przykładzie salezjańskiej metody wychowania przez teatr w wykonaniu trudnej młodzieży z Arese, przedstawił ks. prof. Tadeusz Lewicki SDB. Na zakończenie przedpołudniowej sesji zaproszono panią Teresę Kaniowską oraz panią Katarzynę Giemzę z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, aby przedstawiły wyniki badań dotyczących rozwoju zainteresowań i uzdolnień w budowaniu pozytywnego obrazu wychowanka MOW-u. Pierwszą część sympozjum zakończyła dyskusja, po której wszyscy uczestnicy udali się na obiad.

Popołudniowa sesja, której przewodniczył ks. prof. Zbigniew Formella, dotyczyła praktycznych realizacji zainteresowań wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Pierwsze wystąpienie pana Marcina Głuszyka było okazją do poznania pasji młodzieży i wychowawców z MOW w Trzebieży w poszukiwaniu twórczych metod resocjalizacji. Podczas referatu zaprezentowano projekt filmu przygotowanego przez wychowanków i pracowników domu z Trzebieży. Per aspera ad astra – referat ks. Tomasza Kościelnego dyrektora „Domu Młodzieży” w Poznaniu, był prezentacją o żeglarstwie jako metodzie w pracy resocjalizacyjnej, która hartuje i przygotowuje wychowanka do podejmowania wyzwań w swoim życiu. Kolejną prezentacją był występ kuglarski pana Łukasza Wójcika – animatora czasu wolnego, który przedstawił pedagogię cyrku jako sposób realizacji pasji i wykorzystania zdolności akrobatycznych wychowanka w resocjalizacji. Ostatnim wystąpieniem była autoprezentacja pani Aleksandry Cieśli – nauczycielki Gimnazjum Salezjańskiego w Trzcińcu, która ubogaciła trzcinieckie sympozjum podzieleniem się swoim doświadczeniem pracy z młodzieżą jako polonistki i wychowawczyni.

Całość VI Międzynarodowego Sympozjum Resocjalizacyjnego w Trzcińcu została podsumowana dyskusją oraz zakończona przez ks. Wiesława Psionkę, który zapraszając na przyszłoroczne sympozjum zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby kolejne spotkanie w Trzcińcu przyciągało jeszcze atrakcyjniejszą formą niż w tym roku.  Warto przyjechać, choć na chwilę, aby zaczerpnąć z tak ogromnego doświadczenia prelegentów w pracy z młodym człowiekiem, pamiętając, że z młodzieżą jest Bosko!