10432952_696901567013260_3278911865134937755_n     Wychowanie młodego człowieka to proces bardzo dynamiczny. Młodzież wciąż się zmienia, a wychowawca wciąż musi na te zmiany reagować. Aby sprostać temu zadaniu, należy inwestować w siebie.

I Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne to inicjatywa skierowana do wszystkich, którym bliskie jest wychowanie młodego pokolenia. 21 VI 2014 r. w Sali Opackiej lądzkiego klasztoru znaleźli się więc wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, księża, naukowcy, a także studenci. Liczną grupę stanowili salezjanie. Tematyka referatów oscylowała wokół głównego hasła sympozjum „Współczesne problemy wychowawcze w perspektywie aksjologicznej”. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z dziedziny pedagogiki, psychologii czy resocjalizacji, zarówno praktycy, jak i  nauczyciele akademiccy.

Pierwszą sesję zdominowały wystąpienia profesorów akademickich. Ksiądz Dariusz Stępkowski wprowadził nas w świat agatologii, ksiądz Zbigniew Formella ukazał plusy i minusy korzystania przez młodzież z internetu, a pani Anna Fidelus zachęcała do dialogu motywująco-wspierającego w pracy z nieprzystosowanymi społecznie.

W drugiej sesji mieliśmy do czynienia zarówno z nauczycielami akademickimi, jak i praktykami. O wychowawczym wykorzystaniu kreatywności mówił Roger Coffi Anaumou z Beninu. Zjawisko mobbingu międzyuczniowskiego nakreśliła p. Romualda Kosmatka z Piły. Ksiądz Kazimierz Gryżenia opisał transformację aksjologiczną kulturowej rewolucji Zachodu. O możliwości wykorzystania metody harcerskiej w resocjalizacji młodzieży opowiedział ks. Tomasz Kościelny. I wreszcie projekt „Adopcja serca” przedstawił ks. Zbigniew Babicki. Te sesję dopełniła interesująca dyskusja.

Ostatni blok sympozjum poświęcony był dotychczasowym osiągnięciom studentów-kleryków, którzy finalizują studia z pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej w Lądzie. Słuchacze mogli zapoznać się z syntetyczną prezentacją tematów prac lądzkich absolwentów UKSW z lat poprzednich, przedstawioną przez ks. Jacka Zdzieborskiego. Po nim swoje prace zaprezentowali tegoroczni absolwenci. Były to wystąpienia wieńczące sympozjum.

Inicjatywa zorganizowania sympozjum pedagogicznego w Lądzie spotkała się z zadowalającą odpowiedzią. Pokazuje to, że wychowanie nie jest sprawą obojętną i stanowi wartość dla wielu ludzi. Oby to wydarzenie było początkiem zapisywania przez salezjanów kolejnej pięknej karty na rzecz młodych ludzi.

 

red. WSDTS