PRZY ZGŁASZANIU CHRZTU DZIECKA

 
Należy dostarczyć:

 • Pisemne pozwolenie na chrzest od swojego proboszcza, gdy rodzice mieszkają poza tutejszą Parafią;
 • Ksero odpisu z aktu urodzenia dziecka z USC;
 • Chrzestni spoza tutejszej parafii muszą dostarczyć pisemne pozwolenie od swojego Proboszcza na podjęcie się tejże godności;
 • Dane rodziców czytelnie spisane na kartce: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania;
 • Dane rodziców chrzestnych czytelnie spisane na kartce: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania;
 • Data i miejsce ślubu kościelnego rodziców;
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w katechezie przedchrzcielnej;
 • Złożyć w kancelarii, przy załatwianiu formalności związanych z chrztem, ofiarę na cele kultu religijnego;
 • W dniu chrztu oddać podpisane przez spowiednika kartki od spowiedzi.

 

Na uroczystość chrztu należy przynieść:

 • Białą szatę
 • Świecę

 
Obowiązkowa katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w ostatnią niedzielę poprzedniego miesiąca, po Mszy o godz. 9:30. Po katechezie rodzice otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.
 
Kto może zostać chrzestnym? (Według Kodeksu Prawa Kanonicznego – Kanon 874)
 

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.