REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, wykonawców, organizatora, w związku z epidemią SARS-COVID 19, z uwzględnieniem zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4 czerwca 2020 r. i bezwzględnie obowiązuje wszystkich uczestników koncertu w kościele pw. NMP w Lądzie, dnia 26 września 2020 r.

 

  1. Procedura wpuszczania uczestników koncertu do kościoła rozpoczyna się o godz. 16.30 i kończy o 17.45.
  2. W koncercie może wziąć udział 300 osób.
  3. Na terenie kościoła należy zachowywać obowiązujący dystans społeczny (odległość pomiędzy osobami), zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.
  4. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przed wejściem.
  5. Do kościoła będącego na czas koncertu salą koncertową, nie mają wstępu osoby chore na Covid-19 lub podlegające kwarantannie.
  6. Dopuszcza się zajmowanie dwóch sąsiadujących ze sobą miejsc dla następujących osób:

– Rodzic z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

– Opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;

  1. Osoby, które nie przestrzegają któregokolwiek z ww. postanowień regulaminu, nie zostaną wpuszczone lub zostaną usunięte z miejsca koncertu. Uczestnicy koncertu są zobowiązani bezwzględnie stosować się do wydawanych poleceń przez organizatora koncertu.
  2. Uczestnik koncertu jest zobowiązany wskazań swoje aktualne dane teleadresowe w związku z Sars-Covid 19.
  3. Uczestnictwo w koncercie jest równoznaczne z akceptacją ww. Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
  4. Niniejszy regulamin został wprowadzony w życie zarządzeniem rektora Wyższego Seminarium Duchownego TS w Lądzie i obowiązuje na czas trwania koncertu.